Резултати

Очакваните резултати, свързани с нови знания:

  • Формализиране на някои аспекти на отношението на участниците в обучителния процес към прилагането на ИКТ за учебни цели. Количествената оценка на данните е необходима за по-нататъшната им обработка с математически методи.
  • Изследване на моментното състояние на проучваните параметри. Количествено оценяване на настоящото прилагане на новите технологии в образователния процес и на очакванията на двете групи участници в него.
  • Изследване на изменението на търсените параметри през годините. Съпоставка на получените резултати за настоящия момент с данни от подобни проучвания в близкото минало и очертаване на изменението на параметрите във времето.
  • Изследване на причините за това изменение.
  • Предвиждане на бъдещото изменение на отношението на участниците в обучителния процес към прилагането на ИКТ за учебни цели

Практическо прилагане на новите знания:

Новите знания, получени в резултат от изпълнението на проекта могат да намерят практическо приложение в методика за използване на ИКТ в училищното обучение у нас. На базата на получените данни и специфичното им обработване ще се търси информация, приложима при разработване на бъдещите концепции за използването на ИКТ ресурси за учебни цели. В зависимост от получените резултати ще бъдат изведени и препоръки в тази насока.

 

Изпълнението на този проект ще допринесе за решаването на някои социални проблеми чрез:

  • Подобряване на образователния процес в училищата посредством по-ефективното прилагане на ИКТ ресурси. Една от основните цели на проекта е да се изведат обосновани препоръки за усъвършенстване на обучението, подпомогнато от новите технологии.
  • Изграждане на мост между поколенията. Новите данни, които се очаква да се получат, включват оценяване на степента на задоволяване на очакванията на подрастващите за включване на съвременните технологии в обучението. От друга страна ще се оцени и готовността на техните преподаватели да използват тези технологии в училищната практика.