Екип

Дейностите по проекта ще бъдат изпълнени от колектив от млади учени от ИИКТ – БАН. Част от участниците в дейностите по договора имат опит в изследванията в теоретичното направление на математично моделиране на различни типове данни. Уменията в тази област ще бъдат приложени в тематичната сфера на изследване, представена в проекта. В течение на дейностите се предвижда този опит да се предаде и на по-младите участници, което ще повиши квалификацията им. Други членове на колектива имат опит в изследването на разнообразни аспекти на прилагането на ИКТ ресурсите в училищното обучение в България. Резултати от тези изследвания са представени в секцията Досегашен опит (линк).

Кратка характеристика на членовете на Научния колектив:

Ръководител на проекта е д-р Елена Паунова-Хубенова, защитила дисертацията си на тема „Проектиране и разработване на електронни игри за ученици като web-базирана услуга” през 2013г. Публикувала е над 30 научни статии като по-голямата част от тях са в научната област на проекта. Участвала е в изпълнението на няколко научни проекта с национално и международно финансиране. Основните ѝ области на научни изследвания са Обучение, базирано на игри; Електронно обучение; Приложение на ИКТ в образованието; Сериозни игри. Член на Съюз по автоматика и информатика

Научният колектив включва един хабилитиран изследовател ( доцент д-р Нина Добринкова), който има значителен научен потенциал и опит в провеждане на научни изследвания. Защитила е докторската си дисертация на тема „Информационни системи за симулиране на поведението на горски и полски пожари“ през 2012г. Преминала през няколко специализации и обучения в различни държави: САЩ, Германия, Италия. Членува в няколко научни организации (BG SIAM; BULSIM; IEEE; Българска Картографска Асоциация; IAWF) и взема участие в множество научни проекти.

Станислав Димитров защити докторската си дисертация на тема „Приложение на законите на теорията на управлението в програмни системи“ в началото на 2017г. Публикувал е 8 научни статии и е взел участие в няколко проекта. Асистент в МГУ – София от 2013г. Основните му области на научни изследвания са Електронно обучение; Приложение на ИКТ в образованието; Компютърни мрежи и бази данни. Член на Съюз по автоматика и информатика

Йорданка Бонева е млад учен, зачислена е като редовен докторант от началото на 2017г. За кратката си научна кариера тя има 4 публикации, както и участия в редица проекти. Основните ѝ области на научни изследвания са Технологично-подпомогнато обучение; Обучение, базирано на игри; Оптимизация на транспорта. Член на Съюз по автоматика и информатика

Валентина Терзиева e асистент в секция Комуникационни системи и услуги на Институт по информационни и комуникационни технологии към Българска академия на науките. Придобила педагогическа правоспособност – Факултет обществени професии, към Технически университет, София. Основните ѝ области на научни изследвания са Електронно обучение; Технологично-подпомогнато обучение; Приложение на ИКТ в образованието; Обучение чрез сериозни игри. Допълнителни области на научни изследвания: Приложение на Големи данни (Big Data) и Интернет на нещата (IoT) в областта на образованието; Персонализирано обучение; Технологично-подпомогнато обучение за учащи със специални образователни потребности (дислексия). Член на Съюз по автоматика и информатика