Публикации

– Terzieva, V., E. Paunova-Hubenova, P. Kademova-Kazarova. Educational games in bulgarian schools. Proceedings of International conference Automatics and informatics, Bulgaria, Sofia, October 4 – 6, 2017, ISSN: 1313-1850, pp. 323 – 326
– Paunova-Hubenova, E., V. Terzieva, J. Boneva, St. Dimitrov. Learning data analytics for ICT resource integration in Bulgarian schools. Proceedings of International conference Automatics and informatics, Bulgaria, Sofia, October 4 – 6, 2017, ISSN: 1313-1850, pp. 327 – 330
– E. Paunova-Hubenova, V. Terzieva, S. Dimitrov, Y. Boneva: Integration of Game-Based Teaching in Bulgarian Schools – State of Art, 12th European Conference on Game-based Learning ECGBL 2018, Sophia Antipolis, France, 4-5 October, ISSN 2049-0992, pp.516-525
– E. Paunova-Hubenova, Y. Boneva, K. Pavlova: Designing Educational Games – Seven Phases Methodology, EDULEARN18 Proceedings, 10th International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca, Spain, 2nd-4th July, ISBN: 978-84-09-02709-5, ISSN: 2340-1117. pp. 6700-6709, 2018.
– V. Terzieva, E. Paunova-Hubenova, S. Dimitrov, N. Dobrinkova: ICT in Bulgarian Schools – Changes in the Last Decade, EDULEARN18 Proceedings, 10th International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca, Spain, 2nd-4th July, ISBN: 978-84-09-02709-5, ISSN: 2340-1117, pp. 6801-6810, 2018.
– Е. Паунова-Хубенова, В. Терзиева, Й. Бонева, С. Димитров: Тенденции в прилагането на образователни компютърни игри в българия през последните пет години, Единадесета Национална конференция с международно участие „Образованието и изследванията в информационното общество“, Пловдив, 1–2 юни 2018, ISSN 1314-0752, pp. 126 -135
– Terzieva Valentina, Elena Paunova-Hubenova, Stanislav Dimitrov, Yordanka Boneva, ICT in STEM Education in Bulgaria, In: Auer M., Tsiatsos T. (eds) The Challenges of the Digital Transformation in Education. Proceedings of the 21st International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2018) – Volume 1 Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 916. Springer, Cham, 16 March 2019, Print ISBN 978-3-030-11931-7, Online ISBN 978-3-030-11932-4, eBook Packages: Intelligent Technologies and Robotics, pp. pp 801-812, DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-11932-4_74,
– Terzieva, V., Pavlov, Y., Dobrinkova, N., Paunova-Hubenova, E.. A Study on Integration of ICT Resources in STEM Education – Utility Assessment. Proceedings of the 11th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2018), November 12–14, 2018, Seville, Spain, IATED, 2018, ISBN:978-84-09-05948-5, ISSN:2340-1095, 2434-2443
– Boneva Y., Paunova-Hubenova E., Terzieva V., Dimitrov S., Use of ICT Resources in the Humanitarian Subjects in Bulgarian Schools. International Scientific Journal “Mathematical Modeling”, 3, Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering – INDUSTRY 4.0, Sofia, Bulgaria, 2018, ISSN:2535-0986 (Print), ISSN (WEB) 2603-2929, 108-111
– E. Paunova-Hubenova, V. Terzieva: Information Technologies in Bulgarian School Education. Proceedings of the 13th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2019), 11-13 March, 2019, Valencia, Spain, IATED, ISBN: 978-84-09-08619-1, ISSN: 2340-1079, pp. 5226-5235
– Йорданка Бонева: Съвременните технологии и учениците в началното училище. Българска наука, бр. 116, от Януари 2019, ISSN: 1314-1031, стр. 84 – 93