Организация

Базова организация и бенефициент на проекта е Институтът по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките (ИИКТ – БАН). Институтът извършва фундаментални и приложни научни изследвания в областите на информационните и комуникационни технологии и компютърните науки.

Изследователските проблеми, по които институтът работи, са в синхрон с европейските изследователски програми Хоризонт 2020 и 7-ма  Рамкова програма. Научните изследвания, по които основно се работи в ИИКТ, са актуални направления в сферата на ИКТ като оптимизация, анализ на големи масиви данни, интелигентно управление, усъвършенствани изчисления и други. Разработват се алгоритми, модели, системи и методи, които намират приложение в решаването на множество приложни проблеми в разнообразни области като финанси, вземане на решения, предсказване, стратегическо планиране, транспортни системи, роботика, образование и др.

Институтът е търсен партньор за реализиране на международни научно-изследователски проекти, а само по 7-ма Рамкова програма е участвал в 26 проекта. ИИКТ – БАН провежда изследвания в голям брой проекти на национално ниво, финансирани от правителствени институции и Националния фонд за научни изследвания на България.