Проекти

 • Договор между ИИКТ и БАН-ЦУ София: „Разработване на математически модел за интензифициране и оптимизиране на пътническите железопътни превози в участък на републиканската транспортна схема”. Ръководител: К.Павлова, Науч. ръководител. проф. дтн Т. Стоилов, 2016-2017.
 • Договор между ИИКТ и БАН-ЦУ София: „Идентификация и обработка на параметри на градски трафик и прилагането им за управление в реално време”. Ръководител: д-р инж. В.Иванов. Науч. ръководител: проф. дтн К.Стоилова, 2016-2017.
 • Договор между ИИКТ-БАН и „Сий Партнер ” ЕООД , Варна: Разработване на математически модел за решаване на задача за портфейлна оптимизация за инвестиционни процеси, 2015 – 2016.
 • Договор между ИИКТ-БАН и „Навиборн“ ООД , Варна: Определяне на зависимости между конструктивни характеристики на мореплавателни съдове и икономически параметри за намаляване на експлоатационни разходи при мордски товарни превози, 2015 – 2016.
 • Проект BG161PO003-1.1.06-0023-C0001 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия” на Тема: "Анализиране и идентификация на зависимости в големи масиви от данни – приложение за икономически и технологични анализи" | Web site |
 • COST Action TU1302: “ Satellite Positioning Performance Assessment for Road Transport (SaPPART) ”, 2013-2017 | Web site |
 • ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007-2013 г. ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ. Подкрепа на творческото развитие на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на компютърните науки, BG 051PO001-3.3.04/13. | Web site на проекта |
 • The thematic Network Teaching, Research and Innovation in Computing Education - TRICE is established in accordance with the ERASMUS Programme of the EUROPEAN COMMISION.
  The concrete aim of this proposal is to introduce research and innovations in Computing education and training. Another aspect of the main goal is to integrate teams from universities, research institutes and companies so that ETN TRICE becomes teaching, research and innovations operator in Computing Education.
 • Международен проект по програма „Обучение през целия живот” - ЕРАСМУС. Договор с Европейската комисия: 142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW на тема: „ETN Teaching, Research, Innovation in Computing Education”.
  - Координатор: Русенски университет „Ангел Кънчев”.
  - Продължителност на проекта – 3 години от 1.10.2008.
  - Субсидия: 697 962 евро.
  - Участници: 70 партньора от 31 държави.
  - Партньор: ИККС.
  - Ръководител: ст.н.с. І ст. дтн. Т. Стоилов, секция „Йерархични системи”.
  - Субсидия за ИККС: 6000 евро.
 • Договор за отпускане на финансова подкрепа за проект за мобилност по секторна програма „Леонардо да Винчи”. Програма „Учене през целия живот”.
  - Номер на договора 2008-1-BG1-LEO03-00374.
  - Тема „Обмяна на опит за иновационни приложения на решения за електронно обучение”.
  - Продължителност на договора 1.6.2008-31.05.2009 г.
  - Ръководител: ст.н.с. І ст. дтн. Т. Стоилов, секция „Йерархични системи”.
  - Финансиране: 11 741 евро.
 • Проект 4ИФ-02-87/7.3.2008 „Интегриране на GPS функционалности в информационна система за оптимизиране на междуведомствени управленски дейности с приложение за координиране на специализирани служби” към Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия - Министерство на промишлеността.
  - Продължителност на договора 1.3.2008-28.02.2010 г.
  - Партньор: ИККС.
  - Ръководител: ст.н.с. І ст. дтн. Т. Стоилов, секция „Йерархични системи”.
  - Субсидия за ИККС: 69 460 лв.
 • Проект “ИНПОРТ” - DVU01/0031, финансиран от фонд "Научни изследвания" - МОМН. Тема: "Разработване на програмни и интернет-базирани приложения за обучение по инвестиционен анализ и портфейлна оптимизация".
 • Международен проект по 6-та Рамкова програма на Европейската комисия, Информационно общество. Project EC FP6, program IST No. 027178 “Virtual Internet Service Provider VISP”, ръководител на българския екип- ст.н.с. дтн Т.Стоилов.2005-2010.
  - Координатор на проекта: Heanry-Jean Pollet, Perceval, Брюксел, Белгия.
  - Ръководител на българския колектив: ст.н.с.Iст.д.т.н. Тодор Стоилов.
  - Участници от 11 страни: Франция, Белгия, България, Люксембург, Гърция, Германия, Италия, Полша, Румъния, Швейцария.
  - Обща стойност на проекта: 3 478 706 Euro.
  - Финансова подкрепа на Европейската Комисия: 1 972 400 Euro.
  - Определено финансиране за българското участие: 127 800 Euro.
 • Договор с „Национален Иновационен Фонд” към Министерството на Промишлеността ИФ – № 0293/14.12.2005 „Оптимизиране на инвестициите в индустрията”. Разработва се съвместно с „Периферна техника – Холдинг АД”, Пловдив. Ръководител на партньора- ст.н.с. дтн Т.Стоилов.
  - Обща сума на проекта 115 000 лв.
  - Очаквана субсидия – 60 000 лв.
  - Очаквани средства за секция „Йерархични Системи” – 32 175 лв.
 • Договор за научноизследователски проект, спечелен в конкурса на МОН "Млади учени" с ръководител н.с. II ст. Елена Иванова на тема: Анализ на атаките и методи за защита на web услуги в глобални мрежи”, Д01-777/26.10.06, МУ-МИ-1602/2006.
 • Договор с „Национален Иновационен Фонд” към Министерството на Промишлеността ИФ – № 135/2005 „Разработване на платформа за интегриране на информационното осигуряване на стопански обекти от обща производствена верига”. Разработва се съвместно с фирма „Алис”, София. Ръководител на партньора- ст.н.с. дтн Т.Стоилов.
  - Обща сума на проекта 166 300 лв.;
  - Финансова помощ от Иновационния фонд - 90 000 лв;
  - Очаквани средства за секция „Йерархични Системи” – 50 300 лв.
 • Договор с фонд „Научни Изследвания” № ВУ – ОХН –11/2005 за финансиране научни изследвания по проект Вх. № ВУ - 1013, на тема: „Оценка на ефективността на българския капиталов пазар”, съвместно с Икономически университет гр. Варна. Ръководител на партньора- ст.н.с. дтн Т.Стоилов.
  - Обща сума на проекта 14 000 лв.
 • Договор с фонд „Научни Изследвания” № ВУ – МИ –108/2005 за финансиране научни изследвания по проект Вх. № ВУ - 966, на тема: „Интегриране на WEB услуги и данни в разпределени информационни системи за автоматизация в интернет среда”, съвместно с Технически университет – София, филиал Пловдив. Ръководител на партньора- ст.н.с. дтн Т.Стоилов.
  - Обща сума на проекта 35 000 лв.
 • Договор ТД-52б06.12.2005 по научно-изследователски проект „Симулационни подходи за анализ и моделиране на комуникационно-информационни системи при кризисни ситуации” с Центъра за изследване на националната сигурност и отбрана – БАН.
  - Стойност на договора със секция „Йерархични Системи” - 800 лв.
 • Договор № ИД 14/ 1.7.2004, с Агенция „Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии” на тема „Управление на трафик в глобална мрежа”, ръководител ст.н.с. дтн Т.Стоилов.
  - Стойност на договора със секция „Йерархични Системи” - 9 700 лв.
 • Международен проект по SOCRATES Erasmus 114046-CP-1-2004-1-BG-ERASMUS-TN : „DOCTORAL EDUCATION IN COMPUTING” 2005-2007, Ръководител на българския колектив: ст.н.с.Iст.дтн Тодор Стоилов.
  - Обща стойност на проекта 1 007 490 Euro;
  - Очаквано финансиране от Европейската комисия: 503 745 Euro;
  - Определено финансиране за участие на ИККС: 12 650 Euro.
  - Очаквано финансиране за ИККС: 5 750 Euro.
 • Научно-приложен проект № 130021 с „Лион Технолоджис ЕООД” Проект с общонационално значение: “Обучение по информационни и комуникационни технологии”, Ръководител на българския колектив: ст.н.с.I, дтн Т.Стоилов.
  - Обща стойност на проекта: 350 лева.
  - Стойност на договора с ИККС: 350лв.
 • Научно-приложен проект с общонационално значение с Агенция „Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии” Проект с общонационално значение: “Управление на комуникационен трафик в глобална мрежа”, Договор ИД14,01.07.2004. Ръководител на бълг.колектив: Т.Стоилов.
  - Обща стойност на проекта: 9 700 лева.
  - Стойност на договора с ИККС: 9 700 лв.
  - резюме
 • Научно-приложен проект с общонационално значение с Министерство на отбраната, Дирекция планиране на отбраната.Тема: “Регионални мрежи със специално предназначение” , 2004г.
  - Ръководител на българския колектив: ст.н.с.II ст.д-р Красимира Стоилова.
  - Обща стойност на проекта: 2 000 лева.
  - Стойност на договора с ИККС: 2 000лв.
  - резюме
 • Международен проект “PARCOUR”, Fonds Francophone des Inforoutes. Координатор на проекта: Frederic de Goldschmidt, President Ethnologues des herbe, Paris, France. Ръководител на българския колектив: ст.н.с.I ст.дтн Тодор Стоилов.
  - Участници от: Франция, Белгия, България, Канада, Того, Бенин, Виетнам, Нова Каледония.
  - Обща стойност на проекта: 144 529 Euro.
  - Определено финансиране за българското участие: 17 633 Euro.
  - резюме
 • Международна мрежа “CONSEN”, 2003.
  - Директор: Mr. Ferran Cabrer, Spain.
  - Директор по експлоатацията: Mr. Giusepe Vargin, Italy.
  - Технически директор: prof. T.Stoilov, Bulgaria.
  - Участници от страни на цяла Европа. - Подготвени и изпратени за оценка 2 Integrated Projects, Programm ICT, European Commission, FP6, 2003.
  - Мрежата е представена във WEB сайта http://consen.org
  - резюме
 • Международен проект по 5-та Рамкова програма на Европейската комисия, Информационно общество. R&D PROJECT FP5-IST 2000-26336 REGNET (Regional Networks of Culture Heritage) "Регионални мрежи за културно наследство", 2001-2003.
  - Координатор на проекта: prof. Walter Koch, AIT. Graz. Austria.
  - Ръководител на българския колектив: ст.н.с.Iст.дтн Тодор Стоилов.
  - Участници от 12 страни : Австрия, Франция, Белгия, България, Великобритания, Гърция, Германия, Италия, Русия, Швеция, Холандия, Испания.
  - Обща стойност на проекта: 5 038 110 Euro.
  - Финансова подкрепа на Европейската Комисия: 2 449 709 Euro.
  - Определено финансиране за българското участие: 53 408 Euro.
  - резюме
 • Международен проект по 4-та Рамкова програма на Европейската комисия, Информационно общество. R&D PROJECT INCO COPERNICUS Project 977976 – EDIPA:Electronic Data Interchange in Port Administrations, 1998 – 2000.
  - Координатор на проекта: European Dynamics – Athens, Greece.
  - Ръководител на българския колектив: ст.н.с.Iст.дтн Тодор Стоилов.
  - Участници от 4 страни : European Dynamics – Athens, Greece; Institute of Computers and Communication Systems- Sofia, Bulgaria; Port Authority of Piraeus – Greece; Systemi I Telematica – Genoa, Italy; Institute of Informatics – Bucharest, Romania.
  - Обща стойност на проекта: 432 000 Euro.
  - Финансова подкрепа на Европейската Комисия: 240 000 Euro.
  - Определено финансиране за българското участие: 48 000 Euro.
  - резюме
 • Международен проект по 4-та Рамкова програма на Европейската комисия, Информационно общество. R&D PROJECT INCO COPERNICUS Project 960183 – "FRETRIS: Road Freight Transport Demand&Supply Information Systems" – A Telematic Pilot Tool for Europe, 1997 – 1999.
  - Координатор на проекта: DATA BANK – Athens, Greece.
  - Ръководител на българския колектив: ст.н.с.Iст.дтн Тодор Стоилов.Участници от 4 страни : DATA BANK – Athens, Greece ; Institute of Computer and CommunicationSystems – Sofia, Bulgaria; OCTACON Ltd – United Kingdom; Institute of Informatics – Bucharest, Romania; GLOSSY – Bucharest, Romania;
  - Обща стойност на проекта: 274 000 Euro.
  - Финансова подкрепа на Европейската Комисия: 205 500 Euro.
  - Определено финансиране за българското участие: 46 000 Euro.
  - резюме
 • Международен договор N BG/02/A/F/EX-132 052/12.9.2002 по програмата LEONARDO da VINCI. Проект за обмен: „Обучение по електронен бизнес за малки и средни предприятия”, 2002.
  - Ръководител на българския колектив: ст.н.с.Iст.дтн Тодор Стоилов.
  - Участници от България и Великобритания.
  - Обща стойност на проекта: 31 880 Euro.
  - Финансова подкрепа на Европейската Комисия: 27 000 Euro.
  - Определено финансиране за българското участие: 27 000 Euro.
 • Научно-приложен проект № 130019/23.10.2003 с общонационално значение за целите на Министерството на Труда и Социалните грижи. Тема: “Обучение по информационни и комуникационни технологии”, 2003г.
  - Ръководител на българския колектив: ст.н.с.Iст.дтн Тодор Стоилов.
  - Обща стойност на проекта: 5 256 лева.
  - Стойност на договора с ИККС: 1200лв.
 • Подписана „Конвенция за съвместно научно коопериране", 1.12.2003г. между:
  - Laboratoire de Genie Informatique et d’Automatique de l’Artois - Universite d’Artois, Faculte des Sciences Appliquees, France; prof.Joly.
  - Секция „Йерархични системи”, БАН; ст.н.с.Iст.. дтн Т.Стоилов.
  - Катедра по Автоматизация на непрекъснатите производства; проф.дтн Е.Николов.
 • Научно-приложен проект с общонационално значение за целите на Медицински Университет-София. Проект с общонационално значение: “Университетска система за планиране, организация и контролиране процеса на обучение и дистанционно обучение по различни специалности , МУС портал”. Ръководител: ст.н.с.Iст.дтн Тодор Стоилов.
 • Научно-приложен договор с Българската Асоциация по Информационни Технологии БАЙТ, 2003.
  - Проект: „Компютърно обучение-ползване на Интернет и правни проблеми”.
  - Обучението е проведено за работни колективи от Националната следствена служба (НСС) и Върховни магистрати от Съдебната палата.
  - Ръководител на българския колектив: ст.н.с.Iст.дтн Тодор Стоилов.
 • Проект Шифър N 110042/2003 за Научни изследвания от Академичния и Научен план на Института па Компютърни и комуникационни системи – БАН, 2003г.
  - Тема: ”Йерархични информационни и управляващи системи”, 2003г.
  - Ръководител на Научния колектив: ст.н.с.Iст.дтн Тодор Стоилов.
 • Проект Шифър N 110031/2002 за Научни изследвания от Академичния и Научен план на Института па Компютърни и комуникационни системи – БАН, 2002г.
  - Тема: ”Моделиране и оптимизация нa режими на функциониране в компютърни комуникационни мрежи”, 2002г.
  - Ръководител на Научния колектив: ст.н.с.Iст.дтн Тодор Стоилов.
 • Научно-приложен договор с Министерство на културата и Етнографски институт с музей при БАН след спечелването на конкурс, обявен от Министерството на Културата, 2002.
  - Проект за Проектиране на WEB сайт на Етнографския музей .
  - Ръководител на българския колектив: ст.н.с.Iст.дтн Тодор Стоилов.
  - Обща стойност на проекта: 3000 лева.
  - Стойност на извършената работа от ИККС: 2 400 лева.
 • Научно-приложен проект с общонационално значение за целите на Министерство на отбраната. Основна програма 10 „Научно-изследователска и развойна дейност”, Проект с общонационално значение: “Управление на информационни потоци в хетерогенни компютърни-комуникационни мрежи”. Ръководител: ст.н.с.Iст.дтн Тодор Стоилов.
 • Научно-приложен проект с общонационално значение за целите на Министерство на отбраната. Основна програма 10 „Научно-изследователска и развойна дейност”. Проект с общонационално значение: “Информационни услуги в глобална мрежа за обслужване на отбраната”. Ръководител: ст.н.с.Iст.дтн Тодор Стоилов.
 • Договор N16/22.7.2002г. между „Агенция за развитие на съобщенията и на информационните и комуникационни технологии” и ИККС-БАН.
  - Проект: "Съставяне, редактиране и издаване на Научен сборник с научните доклади от Международната работна среща по Европейския проект на програмата информационно общество IST-2000-26336 REGNET: Изграждане на Европейска функционална мрежа от информационни центрове", които предоставят IT услуги в областта на Културното наследство, 24-26 юни, 2002г., София.
  - Ръководител на българския колектив: ст.н.с.Iст.дтн Тодор Стоилов.
  - Участници от България и Австрия.
  - Отговорни редактори на Научния сборник: prof.Todor Stoilov (BG), prof. Walter Koch (Austria).
  - Обща стойност на проекта: 3000 лева.
 • Договор с Министерството на отбраната, 2001г. Научен проект с общонационално значение за целите на отбраната: „Информационни и комуникационни ON-LINE услуги в разпределени компютърни и комуникационни мрежи”.
  - Програма „Развитие на системите за научни изследвания за нуждите на отбраната”.
  - Ръководител на българския колектив: ст.н.с.Iст.дтн Тодор Стоилов.
  - Обща стойност на проекта: 5 050 лева.
  - резюме
 • Договор със Съюза на Българските Художници, 2001г. Проект с общонационално значение за културното наследство: „Информационен център на Съюза на Българските Художници”.
  - Ръководител на българския колектив: ст.н.с.Iст.дтн Тодор Стоилов.
  - Обща стойност на проекта: 300 $ и 4 000 лева.
  - E-shop
 • Научно-приложен проект с общонационално значение с Министерство на отбраната, Дирекция планиране на отбраната. Проект с общонационално значение: “Регионални мрежи със специално предназначение”, 2001.
 • Portfolio optimization of financial investment. Научно-приложен договор с Американската софтуерна фирма NETAGE, 2000г.
  - Проект: Проучване на клас задачи за оптимално разпределяне на финансови ресурси за инвестиционен портфейл.
  - Ръководител на българския колектив: ст.н.с.Iст.дтн Тодор Стоилов.
  - Обща стойност на проекта: 12 000 щатски долара.
 • Договор с Фонда за Научни Изследвания към Министерство на Образованието Науката и Технологиите N V-РП-И-7/98. Научен проект с общонационално значение: “Приложни изследвания за усъвършенстване на услугите в локални и глобални мрежи: модели за балканския регион”.
 • Договор с Фонда за Научни Изследвания към Министерство на Образованието Науката и Технологиите N МУ-И-2/98. Научен проект с общонационално значение: “Мониторинг на трафика в компютърни мрежи и избор на параметри за реализиране на новата процедура на функциониране Quality of Services QoS”
 • Договор с Фонда за Научни Изследвания към Министерство на Образованието Науката и Технологиите ТН 638/96. Научен проект с общонационално значение: “Нови методи и средства за оптимизиране на трафика в компютърни комуникационни мрежи”. Ръководител на Научния колектив: Тодор Стоилов.
 • Договор с Фонда за Научни Изследвания към Министерство на Образованието Науката и Технологиите ТН 337/93 . Научен проект с общонационално значение: “Моделиране и мониторинг на шумовото замърсяване в интензивни градски райони и методи за неговото намаляване”