Колектив

Секция Йерархични системи се състои от 13 учени в това число двама Професори, трима гл. асистенти , технически персонал. Под ръководството на секцията има 3 докторанти.