Колектив

Секция Йерархични системи се състои от 8 учени в това число двама Професори и трима гл. асистенти.