Проекти

 • Договор с фирма „Целта ЕООД”: „Модели за проектиране на софтуерни системи”, Ръководител проф. дтн Красимира Стоилова, 2018-2019.
 • Договор със „Сий Партнер ” ЕООД: Определяне на зависимости между конструктивни характеристики на мореплавателни съдове и икономически параметри за намаляване на експлоатационни разходи при морски товарни превози, Ръководител на проекта: проф. дтн Красимира Стоилова, 2017-2018.
 • Договор с Община Созопол: Проектиране на транспортен план на гр. Созопол, 29900лв, Ръководител на проекта: проф. дтн Тодор Стоилов, 2018-2019. | Web Site |
 • Договор H12/10, 20.12.2017-2020. с Фонд Научни Изследвания: Интегриране на двуйерархична оптимизация в информационна услуга за портфейлна оптимизация, 2017-2020, 120 000лв, Ръководител на проекта: проф. дтн Тодор Стоилов. |Web site|
 • Договор BG16RFOP002-1.005: Разработване на прототип на уеб базирана платформа “Моите гаранции”, демонстриран в операционна среда. Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, 62920лв, Ръководител от ИИКТ-БАН проф. дтн Тодор Стоилов, 2018-2019.
 • Договор 134/20.6.2016 между ИИКТ и „БДЖ –Пътнически превози”  Разработване на математически модел за интензифициране на пътническите железопътни превози за участък на републиканската транспортна схема” на стойност 19900 лв. без ДДС, 2016-2017.
 • Договор ДМ02/1 между ИИКТ-БАН и Фонд “Научни изследвания” с тема “Анализ на данни за интеграцията на ИКТ ресурси в българските училища”, ръководител д-р Елена Паунова-Хубенова, 2016-2017. | Web site |
 • Договор между ИИКТ и БАН-ЦУ София: „Разработване на математически модел за интензифициране и оптимизиране на пътническите железопътни превози в участък на републиканската транспортна схема”. Ръководител: К.Павлова, Науч. ръководител. проф. дтн Т. Стоилов, 2016-2017.
 • Договор между ИИКТ и БАН-ЦУ София: „Идентификация и обработка на параметри на градски трафик и прилагането им за управление в реално време”. Ръководител: д-р инж. В.Иванов. Науч. ръководител: проф. дтн К.Стоилова, 2016-2017.
 • Договор между ИИКТ-БАН и „Сий Партнер ” ЕООД , Варна: Разработване на математически модел за решаване на задача за портфейлна оптимизация за инвестиционни процеси, 2015 – 2016.
 • Договор между ИИКТ-БАН и „Навиборн“ ООД , Варна: Определяне на зависимости между конструктивни характеристики на мореплавателни съдове и икономически параметри за намаляване на експлоатационни разходи при мордски товарни превози, 2015 – 2016.
 • Проект BG161PO003-1.1.06-0023-C0001 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия” на Тема: “Анализиране и идентификация на зависимости в големи масиви от данни – приложение за икономически и технологични анализи” | Web site |
 • COST Action TU1302: “ Satellite Positioning Performance Assessment for Road Transport (SaPPART) ”, 2013-2017 | Web site |
 • COST Action TU1102, Towards Autonomic Road Transport Systems (ARTS) 2011 – 2015
 • ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007-2013 г. ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ. Подкрепа на творческото развитие на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на компютърните науки, BG 051PO001-3.3.04/13. | Web site |
 • The thematic Network Teaching, Research and Innovation in Computing Education – TRICE is established in accordance with the ERASMUS Programme of the EUROPEAN COMMISION.
  The concrete aim of this proposal is to introduce research and innovations in Computing education and training. Another aspect of the main goal is to integrate teams from universities, research institutes and companies so that ETN TRICE becomes teaching, research and innovations operator in Computing Education.
 • Международен проект по програма „Обучение през целия живот” – ЕРАСМУС. Договор с Европейската комисия: 142399-LLP-1-2008-1-BG-ERASMUS-ENW на тема: „ETN Teaching, Research, Innovation in Computing Education”.
  – Координатор: Русенски университет „Ангел Кънчев”.
  – Продължителност на проекта – 3 години от 1.10.2008.
  – Субсидия: 697 962 евро.
  – Участници: 70 партньора от 31 държави.
  – Партньор: ИККС.
  – Ръководител: ст.н.с. І ст. дтн. Т. Стоилов, секция „Йерархични системи”.
  – Субсидия за ИККС: 6000 евро.
 • Договор за отпускане на финансова подкрепа за проект за мобилност по секторна програма „Леонардо да Винчи”. Програма „Учене през целия живот”.
  – Номер на договора 2008-1-BG1-LEO03-00374.
  – Тема „Обмяна на опит за иновационни приложения на решения за електронно обучение”.
  – Продължителност на договора 1.6.2008-31.05.2009 г.
  – Ръководител: ст.н.с. І ст. дтн. Т. Стоилов, секция „Йерархични системи”.
  – Финансиране: 11 741 евро.
 • Проект 4ИФ-02-87/7.3.2008 „Интегриране на GPS функционалности в информационна система за оптимизиране на междуведомствени управленски дейности с приложение за координиране на специализирани служби” към Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия – Министерство на промишлеността.
  – Продължителност на договора 1.3.2008-28.02.2010 г.
  – Партньор: ИККС.
  – Ръководител: ст.н.с. І ст. дтн. Т. Стоилов, секция „Йерархични системи”.
  – Субсидия за ИККС: 69 460 лв.
 • Проект “ИНПОРТ” – DVU01/0031, финансиран от фонд “Научни изследвания” – МОМН. Тема: “Разработване на програмни и интернет-базирани приложения за обучение по инвестиционен анализ и портфейлна оптимизация”. | Web site |
 • Международен проект по 6-та Рамкова програма на Европейската комисия, Информационно общество. Project EC FP6, program IST No. 027178 “Virtual Internet Service Provider VISP”, ръководител на българския екип- ст.н.с. дтн Т.Стоилов.2005-2010. | Web site |
  – Координатор на проекта: Heanry-Jean Pollet, Perceval, Брюксел, Белгия.
  – Ръководител на българския колектив: ст.н.с.Iст.д.т.н. Тодор Стоилов.
  – Участници от 11 страни: Франция, Белгия, България, Люксембург, Гърция, Германия, Италия, Полша, Румъния, Швейцария.
  – Обща стойност на проекта: 3 478 706 Euro.
  – Финансова подкрепа на Европейската Комисия: 1 972 400 Euro.
  – Определено финансиране за българското участие: 127 800 Euro.
 • Договор с „Национален Иновационен Фонд” към Министерството на Промишлеността ИФ – № 0293/14.12.2005 „Оптимизиране на инвестициите в индустрията”. Разработва се съвместно с „Периферна техника – Холдинг АД”, Пловдив. Ръководител на партньора- ст.н.с. дтн Т.Стоилов. | Web site |
  – Обща сума на проекта 115 000 лв.
  – Очаквана субсидия – 60 000 лв.
  – Очаквани средства за секция „Йерархични Системи” – 32 175 лв.
 • Договор за научноизследователски проект, спечелен в конкурса на МОН “Млади учени” с ръководител н.с. II ст. Елена Иванова на тема: Анализ на атаките и методи за защита на web услуги в глобални мрежи”, Д01-777/26.10.06, МУ-МИ-1602/2006.