Опит, креативност, иновации

Опит, креативност, иновации

фундаментални и приложни научни изследвания, консултантски и експертни дейности, приложение и реализация на научните резултати...

За нас

Йерархични системи (ЙС) е част от Института по Информационни и Комуникационни Технологии към Българската Академия на Науките. Предметът на дейност на колектива е насочен към фундаментални и приложни научни изследвания, консултантски и експертни дейности, приложение и реализация на научните резултати и усъвършенствуване на технологии в промишлеността, дипломно/следдипломно обучение в областта на компютърните и комуникационни системи.

Разработват се формални модели, алгоритми и програми, които прилагат йерархичен подход за управление на сложни системи. Създаден е метод на неитеративна координация, позволяващ намаляване на итеративния комуникационен обмен между йерархичните нива, с което се ускоряват процесите на вземане на решения и управление. Получените формални резултати позволяват използването им при решаване на оптимизационни задачи в реално време за различни приложни области.

Ключовите действия на колектива са усъвършенствуване и приложно изследване в областта на Информационните технологии; анализ, разработка, програмиране и реализация на мащабни информационни системи за e-learning, промишлена и обществена администрация; IT консултант, автоматично управление и мениджмънт; изпълнение на потребителски изисквания; софтуерно развитие; обучение и познание в Информационните технологии; техническа помощ в осъществяването на софтуерни продукти развити от секцията; реализация и разгръщане на IT и компютърни системи и мрежови решения; решения на практически проблеми за управление на транспортни и информационни потоци, on-line управление и оптимизация. Работи се и в областта на извличане на знания от реални масиви данни за сложни процеси.

Българска Академия на Науките

Институт по Информационни и Комуникационни Технологии

Център за обучение – БАН